Tổ chức “Next Generation Cacao”

Từ gia đình đến gia đình. Từ nông dân đến người tiêu dùng

Từ gia đình đến gia đình. Từ nông dân đến người tiêu dùng

Để hỗ trợ và vận hành chương trình Cacao-Trace, năm 2016 tập đoàn Puratos đã thành lập tổ chức ca cao “Next Generation Cacao”. Tiêu chí hoạt động của tổ chức này là nhằm nâng cao các điều kiện về xã hội, kinh tế, môi trường sống của người nông dân – một phần hoạt động của chương trình Cacao-Trace-. Hoạt động này thể hiện niềm tin của tập đoàn Puratos về sự phát triển bền vững, đó chính là mối quan hệ mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan trong chuỗi cung ứng ca cao, từ người nông dân đến người tiêu dùng.

Xây dựng lòng tin thông qua công tác quản trị và vận hành tốt

Xây dựng lòng tin thông qua công tác quản trị và vận hành tốt

Tổ chức “Next Generation Cacao” được vận hành và giám sát bởi các thành viên công ty Puratos, các cổ đông, đại diện ngành hàng sô cô la và người tiêu dùng yêu thích sô cô la, hoạt động của tổ chức được kiểm tra bởi một đơn vị kiểm toán độc lập hàng năm. Đội ngũ thành viên của tổ chức cam đoan thể hiện tính minh bạch cho tất cả hoạt động, đồng thời tổ chức sẽ công bố bản báo cáo hoạt động hàng năm.

Chocolate bonus vi

Ủng hỗ quỹ thưởng sô cô la bằng việc tài trợ và mua sô cô la

Đối với mỗi kg sô cô la tiêu chuẩn Cacao-Trace bán ra thị trường, chương trình Cacao-Trace sẽ thưởng 10 cent cho nông dân. Hệ thống vận hành đơn giản và minh bạch này cam đoan 100% khoản thưởng sẽ được trao tận tay cho người nông dân thông qua tổ chức “Next Generation Cacao”. Bên cạnh đó chúng tôi rất hoan nghênh các khoản ủng hộ trực tiệp từ doanh nghiệp hoặc cá nhân nhằm giúp nâng cao cuộc sống cộng đồng nông dân tại Việt Nam và Bờ Biển Ngà

Giúp đỡ cộng đồng ca cao cũng là đang giúp người nông dân

Giúp đỡ cộng đồng ca cao cũng là đang giúp người nông dân

Ngày nay, nông dân thực hiện theo mô hình Cacao-Trace tại Việt Nam và Bờ Biển Ngà được nhận hỗ trợ từ chương trình “Cộng thưởng Sô cô la” hai lần mỗi năm. Chương trình được đánh giá hai năm một lần để đảm bảo tính hiệu quả và minh bạch. Hiện tại, nông dân tại Việt Nam nhận thưởng bằng tiền mặt, phân bổ theo khối lượng hạt ca cao mà họ cung cấp. Tại Bờ biển Ngà, khoản thưởng được dùng để xây dựng các dự án xã hội, dự án đầu tiên là cung cấp các bộ lọc nước cho nông dân.